Molbe za oslobođenje od plaćanja participacije za šk.god. 2023./2024. zajedno s preslikom rješenja o dječjem doplatku ili statusu HRVI, potrebno je predati u tajništvo škole ili poslati na školski mail (glazbena.lisinski@gmail.com) najkasnije do 30.09.2023.

Roditelji/učenici koji molbe predaju nakon tog roka, bit će oslobođeni plaćanja participacije od idućeg mjeseca od datuma predaje molbe.