OBAVIJEST

MOLBE ZA OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA PARTICIPACIJE (osnovna i srednja glazbena škola) ZA ŠK. GOD. 2021./2022. POTREBNO JE PREDATI U TAJNIŠTVO ŠKOLE NAJKASNIJE DO 1.10.2021.

UČENICI/RODITELJI KOJI MOLBE PREDAJU NAKON TOG ROKA, BIT ĆE OSLOBOĐENI PLAĆANJA PARTICIPACIJE OD IDUĆEG MJESECA OD DATUMA PREDAJE MOLBE.

UZ MOLBU SE OBAVEZNO PREDAJE I KOPIJA RJEŠENJA O DJEČJEM DOPLATKU ILI STATUSU HRVI.