Obavijesti i novosti

NATJEČAJ ZA POPUNU RADNOG MJESTA

 

GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG

Zagreb, Gundulićeva 4

KLASA: 602-03/17-07/02

URBROJ: 251-335-01-17-01

U Zagrebu, 02.03.2017.                      

Na temelju članka 107. st.1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN RH, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14. i 07/17) Glazbena škola Vatroslava Lisinskog raspisuje

                                   N A T J E Č A J

za radno mjesto  (m/ž)

1.                  Nastavnika/ce GITARE na određeno puno radno vrijeme

-1 izvršitelj/ica

 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu i životopis kandidati su obvezni priložiti:

1.       presliku dokaza o stupnju i vrsti stručne spreme,

2.       presliku dokaza o hrvatskom državljanstvu,

3.       presliku rodnog lista,

4.       potvrdu o podacima evidentiranim  u matičnoj evidenciji HZMO-a,

5.       potvrdu da se protiv kandidata ne vodi istražni ili kazneni postupak ne stariju od 6 mjeseci,

 

Kandidati, uz opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu, moraju ispunjavati uvjete prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 i 07/17), Zakonu o umjetničkom obrazovanju (NN 130/11) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjim školama (NN 1/96 i 80/99).

Za oglašeno radno mjesto mogu se javiti osobe oba spola.

Pisane prijave kandidata primaju se u roku osam dana (8) od dana objave natječaja.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Molimo kandidate da obavezno u prijavi navedu adresu elektroničke pošte.

Prijave na natječaj s traženom dokumentacijom slati na Glazbena škola Vatroslava Lisinskog, Gundulićeva 4, Zagreb – s naznakom „Prijava na natječaj“.

 

                                                                                              RAVNATELJ

                                                                                  Antonio Mrčela, prof.

 

<< povratak

Sva prava pridržana Glazbena škola Vatroslava Lisinskog
Web design & hosting Tramot