Obavijesti i novosti

PLAN NABAVE ZA 2015.
GLAZBENA ŠKOLA 
VATROSLAVA LISINSKOG
10000 ZAGREB
Gundulićeva 4
Klasa:  602-03/14-01
Urbroj:  251-335-01-14-72
Zagreb, 04.12.2014. godine
PLAN NABAVE ZA 2015.
  PREDMET NABAVE PROCJENJENA VRIJEDNOST NABAVE
  Dnevnice 68.000,00
  Smještaj na službenom putu 51.000,00
  Prijevoz na službenom putu u inozem. 66.000,00
  Prijevoz na službenom putu u zemlji 68.000,00
  Ostali rashodi za službena putovanja 79.000,00
  Stručno usavršavanje zaposlenika 10.800,00
  Uredski materijal 66.300,00
  Literatura 11.500,00
  Materijal i sredstva za čišćenje 28.800,00
  Materijal za higijenske potrebe 36.000,00
  Ostali mater.za potrebe red.posl. 38.000,00
  Električna energija 59.950,00
  Toplinska energija 31.230,00
  Plin 50.500,00
  Materijal i djelovi za tekuće odr. 63.000,00
  Sitan inventar 12.000,00
  Radna odjeća i obuća 5.000,00
  Telefon, fax i interneta 52.000,00
  Poštanske usluge 3.000,00
  Prijevoz 1.000,00
  Tekuće. I  inv.održavanje objekata 58.000,00
  Tekuće. I  inv.održavanje opreme 62.500,00
  Ostali materijal i djelovi za tekuće i invest.održ. 48.500,00
  Održavanje gl.instrumenata 63.330,00
  Ostale usluge tek. I inv. održavanja 5.000,00
  Usluge promidžbe i informiranja 13.500,00
  Opskrba vodom 43.000,00
  Odvoz smeća 14.000,00
  Deratizacija 1.500,00
  Pričuva 3.000,00
  Ostale komunalne naknade 2.500,00
  Zakupnine i naja. za građ.objekte 740.000,00
  Zdravstvene usluge 5.500,00
  Ugovori o djelu 30.000,00
  Usluge student servisa 40.000,00
  Ostale intelektualne usluge 20.000,00
  Računalne usluge 5.000,00
  Ostale usluge 2.500,00
  Naknada osobama izvan RO 15.000,00
  Naknada za rad predstavnič.tij. 10.000,00
  Premije osiguranja 2.500,00
  Reprezentacija 32.000,00
  Članarine 4.500,00
  Ostali nespomenuti rashodi 10.000,00
  Bankarske usluge 10.000,00
  Zatezne kamate 1.000,00
  Računala i rač. oprema 10.000,00
  Ostala uredska oprema 20.000,00
  Klavir 68.700,00
  Harfa 150.000,00
  Violine 10.000,00
  Violončela 30.000,00
  Flaute 15.000,00
  Oboa 30.000,00
  Tuba 40.000,00
  Knjige u knjižnicama-note 15.000,00
  Računalni programi 15.000,00
Ukupno: 2.447.610,00
Ravnatelj:
Vladimir Mutak, prof.
<< povratak

Sva prava pridržana Glazbena škola Vatroslava Lisinskog
Web design & hosting Tramot