Obavijesti i novosti

NATJEČAJ ZA POPUNU RADNIH MJESTA

 

GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG , Zagreb, Gundulićeva 4

 

 

 

raspisuje

 

N A T J E Č A J

za radna mjesta (m/ž)

 

 

1. Nastavnika/ice KLAVIRA na neodređeno puno radno vrijeme

-1 izvršitelj/ica

 

2. Nastavnika/ice ORGULJA na neodređeno puno radno vrijeme

-1 izvršitelj/ica

 

3. Nastavnika/ice TEORIJSKIH GLAZBENIH PREDMETA na neodređeno puno radno vrijeme

-1 izvršitelj/ica

 

4. Nastavnika/ice SOLO PJEVANJA na neodređeno puno radno vrijeme

-1 izvršitelj/ica

 

5. Nastavnika/ice KLAVIRA- KOREPETITOR na neodređeno puno radno vrijeme

-1 izvršitelj/ica

 

 

 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu i životopis kandidati su obvezni priložiti:

1.       presliku dokaza o stupnju i vrsti stručne spreme,

2.       presliku dokaza o hrvatskom državljanstvu,

3.       presliku rodnog lista,

4.       potvrdu o podacima evidentiranim  u matičnoj evidenciji HZMO-a,

5.       potvrdu da se protiv kandidata ne vodi istražni ili kazneni postupak ne stariju od 6 mjeseci,

 

Kandidati za ovo radno mjesto moraju ispunjavati uvjete prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i 152/14), Zakonu o umjetničkom obrazovanju (NN 130/11) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjim školama (NN 1/96 i 80/99).

Kandidat koji se poziva u prijavi na natječaj na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužan je pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o priznatom statusu odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen (potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje) i priložiti akt o prestanku radnog odnosa kod posljednjeg poslodavca (odluka o otkazu, sporazumni prestanak ugovora o radu i sl.), odnosno dokaz o oduzetoj roditeljskoj skrbi kada se na natječaj prijavljuje dijete smrtno stradalog, zatočenog i nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata bez roditeljske skrbi.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavaju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na javni natječaj dužan je pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz o tome na koji način mu je prestao radni odnos.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na javni natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz (rješenje) o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Za oglašena radna mjesta mogu se javiti osobe oba spola.

Pisane prijave kandidata primaju se u roku osam dana (8) od dana objave natječaja.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Molimo kandidate da obavezno u prijavi navedu adresu elektroničke pošte.

Prijave na natječaj s traženom dokumentacijom slati na Glazbena škola Vatroslava Lisinskog, Gundulićeva 4, Zagreb – s naznakom „Prijava na natječaj“.

 

  

                                         

                                                                                              RAVNATELJ

 

                                                                                  Antonio Mrčela, prof.

 

 

Objavljeno: 11.11.2016.

                                                   

<< povratak

Sva prava pridržana Glazbena škola Vatroslava Lisinskog
Web design & hosting Tramot